ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА, ОДЕЋЕ И СЦЕНСКОГ КОСТИМА
ТЕОРИЈА ФОРМЕ

Циљ наставе је усвајање знања о ликовним законитостима, развијање визуелног опажања и естетских критеријума и оспособљавање ученика да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.

Задаци наставе су да ученици:

 • прошире и продубе претходно стечена знања из теорије обликовања кроз теоријске и практичне задатке и анализу уметничких дела и ликовних радова;
 • буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничка дела и ликовних радова;
 • упознају разноврсне ликовне технике и материјале;
 • истражују и експериментишу традиционалним и савременим материјалима и техникама;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и презентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • развијају ликовни рукопис;
 • повежу и примене стечена знања и умења у настави других предмета;
 • стекну навику да прате уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују изложбе, музеје, легате…;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању националне и светске културне баштине.
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним цртачким и сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
1. година
2. година
3. година
4. година
ОБЛИКОВАЊЕ ТЕКСТИЛА

Циљ наставе је стицање функционалних знања о дизајну текстила и принципима креативног површинског обликовања и оспособљавање за самостално дизајнирање текстила различитих намена.

Задаци наставе су да ученици:

 • буду оспособљени да транспонују облике из природе и уметности у стилизоване дезене примењиве на различите врсте тканина;
 • примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и материјале у дизајнирању различитих врста тканина;
 • самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са функционалним и производним захтевима;
 • развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику, естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду;
 • негују индивидуални ликовни израз;
 • буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену, самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и коришћење информација из различитих извора;
 • повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
 • буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање;
 • формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
2. година

У другом разреду, настава се реализује кроз индивидуални рад уз примену метода дискусије, демонстације, аудиовизуелнх приказа и практичног рада.

Задаци захтевају примену стечених знања из предмета теорија форме, цртање и сликање, историја уметности. При реализацији задатака ученици се подстичу на примену различитих ликовних техника у изради идејних решења.

3. година

У трећем разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује индивидуалним практичним радом уз примену адекватних компјутерских програма. Реализација задатака подразумева примену стечених знања на предметима обликовање текстила II, теорија форме, обликовање одевања, штампа текстила, ткање текстила и психологија.

4. година

У четвртом разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује кроз индивидуалн практичан рад уз примену адекватних компјутерских програма. Због хоризонталне и вертикалне повезаности са наставним садржајима предмета штампа текстила, ткање текстила, обликовање одевања и технологија текстила, задаци захтевају свеобухватан приступ у креирању идејних решења.

ШТАМПА ТЕКСТИЛА

Циљ наставе је оспособљавање за дизајн и штампу текстила различитих намена.

Задаци наставе су да ученици:

 • упознају техничкотехнолошке процесе штампе (помоћу калупа – модела, ситофилмске, роло и ротационе, трансфер штампе);
 • буду оспособљени за самосталан рад на комплетној припреми израде штампаног текстила и спровођењу ликовних и естетскх вредносги при реализацији креације;
 • самостално креирају тканине према њиховој намени и примењују знања о различитим штампарским техникама у изради дезена;
 • унапреде естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање дизајнерских остварења;
 • развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, истрајност, доследност и одговорност у раду;
 • буду оспособљени за самосталан и тимски рад;
 • формирају одговоран однос према здрављу, очувању радне и животне средине;
 • буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других стручних предмета;
 • буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.

У трећем разреду ученик стиче теоријска знања о технолошком процесу штампања тканине, која практично примењује на часовима вежби. У току изучавања садржаја предмета штампа текстила ученици се упознају са техничкотехнолошким процесом штампе и оспособљавају се за практичан самосталан или тимски рад. Ученици стичу знања и вештине о системима и начинима штампања тканина и да правилно обрађују и бирају материјале на којима се штампа.

У четвртом разреду, ученици  кроз практичан рад обављају техничку припрему за реализацију својих идејних решења. Практична настава се изводи у оквиру индивидуалног и тимског рада ученика на појединачним конкретним задацима. Концепција задатака је таква да од ученика захтева примену што већег броја стечених знања и вештина. 

ТКАЊЕ

Циљ наставе предмета ткање текстила је стицање функционалних знања о технологији текстила и оспособљавање за самостално дизајнирање тканина према намени.

Задаци наставе су да ученици:

 • стекну функционална знања о технолошком процесу ткања;
 • упознају основне врсте разбоја и различите народне технике ткања;
 • самостално креирају и реализују идејно решење за ткани текстил;
 • буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других стручних предмета;
 • унапреде естетске критеријуме, визуелно опажање, имагинацију, стваралачко мишљење и моторику;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • формирају одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине;
 • буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.

Програмски садржај предмета ткање текстила реализује се кроз теоријска предавања уз неопходну употребу аудиовизуелних приказа, демонстацију и дискусије. Већи део програма реализује се кроз практичан индивидуалан или тимски рад на задацима.
Задаци које ученици релизују подразумевају примену знања и вештина стручних предмета: преплетаји тканина, технологија текстила, обликовање текстила.
На предмету ткање текстила, задаци који се реализују у четвртом разреду захтевају креативну практичну примену и знања стечена у оквиру предмета преплетаји тканина, технологија текстила, обликовање текстила и обликовање одевања.

ОБЛИКОВАЊЕ ОДЕВАЊА

Циљ наставе обликовања одевања је да ученици стекну знања о феномену одевања, о принципима његовог обликовања, о законитостима модних промена, као и о процесу производње одеће код нас и у свету.

Задаци наставе су:

 • Стицање знања из области обликовања одевних предмета различите намене за потребе савременог одевања на бази стеченог знања из ликовне групе предмета и у корелацији са наставним предметима историја костима, кројење и шивење и осталих предмета струке.
 • Оспособљавање ученика за рад у индустрији одевања.
 • Развијање стваралачког приступа задацима, осећаја за проналажење ликовно естетских решења која су у складу са функционалним и производним захтевима.
 • Развијање радних навика и радне дисциплине према роковима и радним обавезама, као и смисла за рационално опредељивање и одабирање и рационално кориштење материјала, енергије и времена.
 • Развијање интересовања ученика за позив и подстицање ученика на самообразовање.
ТЕХНОЛОГИЈА ТЕКСТИЛA

Циљ наставе је стицање функционалних знања и вештина о распознавању, примени, технологијама израде, оплемењивању и одржавању текстилних материјала.

Задаци наставе су да ученици:

 • упознају врсте и основне карактеристике природних и хемијских текстилних влакана;
 • буду оспособљени да уоче разлику између појединих врста влакана и производа израђених од влакана;
 • упознају технолошке процесе производње пређе, тканине, плетенине и нетканог текстила;
 • упознају технолошке поступке бојења, штампања и дораде текстилних материјала;
 • упознају особине, услове и начине употребе појединих текстилних материјала;
 • упознају најновија технолошка достигнућа и поступкеа индустријске производње текстилних материјала;
 • овладају знањима за анализу, прорачуне и законитости везане за декомпозицију тканина;
 • стекну навику рационалног коришћења текстилног материјала;
 • развију еколошку свест о употреби текстилних материјала и рационално коришћење “отпада”;
 • буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе, усавршавање у струци и
 • целоживотно образовање.

Усвајањем садржаја из овог предмета предвиђено је да ученици стекну основна знања о текстилним влакнима, пређама, тканинама, плетенинама, нетканим текстилним материјалима, као и о њиховом бојењу, штампању и доради. У корелацији са садржајима предмета ткање текстила, штампа текстила, обликовање одевања, обликовање текстила и преплетаји тканина, ученици треба да се оспособе за практичну примену стечених знања из ових области. Садржај програма се реализује на часовима теоријске наставе и вежбама (рачунске и практичне вежбе). Теоријски садржаји се остварују у учуоницама, коришћењем различитих метода и савремених наставних средстава ( рачунари, филмови, CDови, пројектори, фотографије, узорци текстилних материјала).

Задатке које ученици реализују на часовима теорије се материјализују у оквиру часова вежби.

Вежбе се изводе у школској радионици у групама од 8 до 12 ученика у оквиру индивидуалног рада на појединачним, конкретним задацима сваког ученика.

ПРЕПЛЕТАЈИ ТКАНИНА

Циљ наставе је стицање функционалних знања и вештина из области производње тканина и врста преплетаја.

Задаци наставе су да ученици:

 • oвладају знањима из конструкције основних и сложених преплетаја;
 • овладају знањима и вештинама за израду узорака уникатних и индустријских тканина у основним и сложеним преплетајима;
 • развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, имагинацију, логичко и критичко мишљење, естетске критеријуме, систематичност, прецизност, уредност, темељност и истрајност у раду;
 • буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе, и целоживотно усавршавање у струци;
 • развију способност решавања проблема и нових ситуација у процесу рада;
 • повежу и примене стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
 • формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне околине.

Садржај програма се остварује на часовима теоријске наставе и вежбама.

Теоријска настава се реализује уз коришћење различитих наставних средстава (рачунари, филмови, фотографије машина, узорци уникатних и индустријских тканина у одговарајућим преплетајима) и метода. Највећи део програма се остварује у оквиру вежби. Вежбе се изводе у групама (од 8 до 12 ученика) у школској радионици у оквиру индивидуалног рада на појединачним, конкретним задацима сваког ученика. Кроз рад на задацима ученик се оспособљава за успешно усвајње знања и вештина предвиђених  у оквиру предмета ткање текстила. Настава у блоку, у трећој години, обавља се у школској радионици. Садржај блок наставе је усклађен са садржајем предмета ткање текстила, али и осталим стручним предметима.

Индивидуална настава омогућава стално и систематско праћење ученика по фазама рада, при чему наставник негује и развија индивидуалне афинитете ученика за занимање.

ИСТОРИЈА КОСТИМА

Циљ наставе је стицање функционалних знања о развоју костума кроз историју.

Задаци наставе су да ученици:

 • Стекну знања о развоју костима кроз историју и буду оспособљени да повезују и примењују стечена знања у наставку других стручних премета.
 • Буду оспособљени да визуелно прикажу карактеристике одевања у различитим историјским периодима.
 • Развију критичко мишљење, бизуелно опажањеи памћење, моторику, естетске критеријуме, истрајност, доследност у раду.
 • Буду оспособљени за ефикасну визуелни и вербалну комуникацију, за процену, самопроцену и презентацију радова, за индивидуални и тимски рад и самостално проналажење и коришћење информација из различитих извора.
 • Буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање.
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Циљ наставе историје уметности је стицање знања о националној и светској историји уметности, формирање критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и уметничке баштине.

Током четворогодишњег периода учења задаци наставе су да ученици:

 • упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;
 • разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и културама;уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,економском и културном контексту;
 • формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују уметничка дела;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове ипрезентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете…;
 • буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,као и усвакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.