ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

Теорија форме

Циљ наставе је усвајање знања о ликовним законитостима, развијање визуелног опажања и естетских критеријума и оспособљавање ученика да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.

Задаци наставе су да ученици:

 • прошире и продубе претходно стечена знања из теорије обликовања кроз теоријске и практичне задатке и анализу уметничких дела и ликовних радова;
 • буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничка дела и ликовних радова;
 • упознају разноврсне ликовне технике и материјале;
 • истражују и експериментишу традиционалним и савременим материјалима и техникама;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и презентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • развијају ликовни рукопис;
 • повежу и примене стечена знања и умења у настави других предмета;
 • стекну навику да прате уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују изложбе, музеје, легате…;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању националне и светске културне баштине.
Цртање и сликање

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним цртачким и сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
1. година
2. година
3. година
4. година
ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИКЕ

Циљ наставе обликовања графике је самостално дизајнирање графичких решења различитих намена.

Задаци наставе:

Ученици се  упознају са основним законитостима графичког обликовања, типографије, компоновања, примењују знање у дизајнирању различитих форми како у области прехрамбрене индустрије тако и у маркетиншком оглашавању. Повезују  стечена знања и вештине са осталим ликовним подручјима и развијају критичност и способност одбране својих ставова. Ученик је оспособљен за примену стечених знања и практичних вештина у будућем занимању и свакодневном животу и  мотивисан да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу.

ГРАФИКА КЊИГЕ

Циљ наставе графика књиге је стицање функционалних знања о обликовању књига различитих области. Ученици бивају оспособљени да у потпуности приступе задатку обликовања како корица тако и књижног блока било које публикације било које области литературе ( белетристике, поезије, научне и образовне литературе, брошура, каталога…)

Задаци наставе:

Кроз низ задатака уводе се у процес настајања књиге као медија, од почетка (читања) па до самог краја тј.припремање фајла за штампу, обликовања  текста и саме презентације. Нови медији омогућавају ученику да у потпуности буде део процеса и да он као носиоц идеје прати процес од почетка до краја, не заборављајући употребу ликовних елемената и различитих техника рада.

ПИСМО

Циљ овог предмета је упознавање ученика са историјатом сви писмовних форми, употребом и креирањем писама, од калиграфије до модерне типографије и њеног обликовања.

Задаци наставе:

Ученици се оспособљавају за самостално коришћење различитих писама, пројектовање типографских облика, извођење композиција и њихова примена у савременом дизајну.

ФОТОГРАФИЈА

Циљ предмета је да обезбеди основна знања из области технике снимања, објасни значај медија фотографије као друштвеног феномена кроз историју и настанак фотографије, однос уметничке и примењене фотографије и интеграцију у другим уметностима и медијима.

Задаци наставе:

Ученици се упознају са основним техничким принципима настајања фотографије, кроз теоријски и практични рад, основе постпродукције (обраде у компјутерским програмима), развијају критичко и креативно мишљење и оспособљавају се за самосталну израду квалитетне фотографије и примену у другим медијима.

ПЛАКАТ

Циљ овог предмета је интеграција фотографије, илустрације и текста, као и осталих ликовно-графичких елемената на традиционалном и инвентивном (нови медији) начину извођења, чији је крајњи циљ преношење информације јавности. 

Задаци наставе:

Ученик постиже ово радом на различитим задацима током целе школске године чиме је оспособљен да изради и испрати дизајн процес као и да правилно користи . Освртом на историјски развој плаката као и на нове тенденције у дизајну, ученик развија креативно и критичко мишљење и оспособљен је да на концептуалан начин презентује свој рад.

ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ

Циљ наставе предмета штампа и графички дизајн је да ученици упознају законитости свих
процеса индустријске графике, историјски преглед развоја штампе и техника штампе, савремене
штампарске технике уз употребу информатичке технологије и апликативних рачунарских програма.

Задаци наставе су да ученици:

 • упознају креативни и технички процес реализације графичког производа од идеје до коначне
  реализације;
 • буду оспособљени да процењују и одабирају поједине графичке технике према пројекту и
  условима и намени графичког производа;
 • ефикасно користе информатичке технологије и апликативне рачунарске програме за обраду
  слике и вектора, прелома текста;
 • познају достигнућа из области савремене штампе;
 • буду оспособљени да самостално примењују стечено знање у процесу штампе; за
  ликовноестетске и техничке интервенције у свим фазама производње графичког производа и за сарадњу
  са стручњацима различитих профила.
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Циљ наставе историје уметности је стицање знања о националној и светској историји уметности, формирање критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и уметничке баштине.

Током четворогодишњег периода учења задаци наставе су да ученици:

 • упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;
 • разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и културама;уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,економском и културном контексту;
 • формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују уметничка дела;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове ипрезентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете…;
 • буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,као и усвакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.