ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
ТЕОРИЈА ФОРМЕ

Циљ наставе је усвајање знања о ликовним законитостима, развијање визуелног опажања и естетских критеријума и оспособљавање ученика да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.

Задаци наставе су да ученици:

 • прошире и продубе претходно стечена знања из теорије обликовања кроз теоријске и практичне задатке и анализу уметничких дела и ликовних радова;
 • буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничка дела и ликовних радова;
 • упознају разноврсне ликовне технике и материјале;
 • истражују и експериментишу традиционалним и савременим материјалима и техникама;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и презентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • развијају ликовни рукопис;
 • повежу и примене стечена знања и умења у настави других предмета;
 • стекну навику да прате уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују изложбе, музеје, легате…;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању националне и светске културне баштине.
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним цртачким и сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
1. година
2. година
3. година
4. година
ОБЛИКОВАЊЕ
 • Циљ наставе- да ученике поступно уведе у функционално, рационално и естетско обликовање:
 1. Индустријских производа (најшире производње у оквиру тзв. друштвене производње, мале привреде и занатства);

б)   објеката микроурбанистичке архитектуре.

 • Задаци:
 • Подстицање ученика на трајни и стваралачки рад и самообразовање;
 • Оспособљавање ученика за сарадњу са стручњацим различитих профила и потребе сталног развоја и унапређења дизајна;
 • Припремање ученика за успешан наставак образовања на одговарајућим вишим школама и факултетима;
 • Развијање одговорности, односа према раду при обављању стручних задатаа;
 • Оспособљавање ученика да самостално и рационално врши избор материјала техничких решења и технологије израде при остваривању својих замисли;
 • Оспособљавање ученика да стваралачки приступају решавању проблема из струке;
 • Оспособљавање ученика да примењују знања стечена у оквиру ликовних и ужестручних предмета у обликовању простора, ради стварања амбијента (естетског јединства простора и предмета у њему а у складу са његовом наменом.
 1. разред
 • Подела површина применом једног или више елемената уз коришћење могућности просецања и савијања материјала као што су: хамер, папир, тањи картон, фолије и сл.
 • Обликовање површина савијањем засецањем и евентуалним лепљењем савитљивих материјала или хамера ради добијања тродимензионалних решења, примењујући јединствен систем у начину израде.
 • Репетиција геометријских облика истих или различитих величина ради стварања јединствене композиционе целине, коришћењем хамера, картона, фолија и др.
 • Извођење слободне просторне конструкције од једног или више различитих материјала са циљем добијања апстрактног или примењеног модулатора.
 • Обликовање једноставних употребних предмета и производа без компликованих механизама: једноставни алати, кухињски прибор, баштенски алат, једноставнији комади намештја.
 1. разред
 • Сложени задаци у области дизајна и потреба за већом координацијома техничких технолошких, ергономских, функционалних и естетских вредности (прописани стандарди из области апарата, техничих уређаја, електроопреме и др.)
 • Сваки задатак треба да има један наглашен аспект у разради као акценат у смислу дубљег истраживања у области: ергономије, техничког структуирања задатка или методологије, презентације пројекта или обликовања у смислу истраживања форме и естетских вредности објекта.

ВЕЖБЕ

 • Обликовање техничких производа, алата, алатних комплета и гарнитура (алати за обраду дрвета, метала, предмета од пластике и других материјала).
 • Обликовање електропроизвода, апарата за домаћинство- грејалице, вентилатори, пегле, равета и сл.
 • Обликовање комплета арматуре за купатила, окови за намештај и грађевинску столарију.
 • Обликовање кућног и канцеларијског намештаја и опреме.
 • Обликовање мањих објеката микроурбанистичке архитектуре: корпа за отпатке, клупе, жардињере, декоративне расвете и сл.
 1. разред
 • Упознавање историјског развоја „ куће“ и историјске условљености њеног развоја, као и функције и шеме стана у савременим условима становања, стандарда, прописа итд.
 • Елементи синтезе (форме и функције) стамбеног простора и намештаја, опреме (покретном, непокретном, специјалном).
 • Стамбени ентеријер (основа постојећег стања, стана- куће, анализа функционалности таквог стана за одређене потребе породице, грађевинске евентуалне измене, диспозиција опреме, шеме, карактеристични изгледи, перспективе).
 • Типски намештај- идејна решења, радионички- извођачки цртежи, детаљи конструкције, склопни цртежи, макете и модели за поједине целине: елементи предсобља, дечије спаваће и радна соба, спаваћа соба, кухиња, трпезарија, боравак … Или канцеларијски намештај, хотелска јединица…
 • Вежбе обухватају истраживања форме и функције материјала, конструктивних детаља, ергономска, економска и технолошка истраживања, усвајање идеја, израде цртежа, макета и евентуалну коначну реализацију.
ФОТОГРАФИЈА

Циљ предмета је да обезбеди основна знања из области технике снимања, објасни значај медија фотографије као друштвеног феномена кроз историју и настанак фотографије, однос уметничке и примењене фотографије и интеграцију у другим уметностима и медијима.

Задаци наставе:

Ученици се упознају са основним техничким принципима настајања фотографије, кроз теоријски и практични рад, основе постпродукције (обраде у компјутерским програмима), развијају критичко и креативно мишљење и оспособљавају се за самосталну израду квалитетне фотографије и примену у другим медијима.

ПИСМО

Циљ овог предмета је упознавање ученика са историјатом сви писмовних форми, употребом и креирањем писама, од калиграфије до модерне типографије и њеног обликовања.

Задаци наставе:

Ученици се оспособљавају за самостално коришћење различитих писама, пројектовање типографских облика, извођење композиција и њихова примена у савременом дизајну.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Циљ наставе је да се стекну знања потребна за обављање послова у оквиру струке.

 • Ученици упознају историјски развој грађевинских наука, богато културно наслеђе и традицију грађења.
 • Упознавање основних грађевинских материјала и техника грађења, конструктивних склопова, основних појмова из статике.
 • Развијање способности ученика за квалитетан самосталан и тимски рад за рационалност,економичност и одговорност у раду.
 1. разред- Историјски преглед грађевинских наука, подела грађевинских наука, високоградња, елаборат, системи грађења, конструктивни склопови, делови зграде, начин извођења зидова и материјали, отвори у зидовима (прозори и врата), међуспратне конструкције, вертикалне комуникације, кровови…
 1. разред– Прозори и врата, степеништа и ограде, санитарна опрема, обраде зидова- малтери, ламперије, камен, керамика, бетон, ситентички материјали, обрада подова ( хладни, полутопли и топли подови), опека као декоративни материјал у ентеријеру и екстеријеру.
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Предмет нацртна геометрија је у II разреду и слуша се 2 часа недељно. Нацртна геометрија је наука која омогућава приказивање или представљање тродимензионалног простора на дводимензионалној равни цртежу – листу хартије. Исто тако, она омогућава да се са цртежа (листа хартије), који има само две димензије, може да створи тродимензионална (просторна) представа о објекту који је приказан на цртежу.

Настава је интегрална и састоји се од предавања, практичног рада, утврђивања пређеног градива, пропитивања,  оцењивања, увежбавања израде самосталних задатака, коришћења уџбеника и рачунара, корелације са релевантним предметима и др.

Циљ наставе нацртна геометрија је стицање функционалних знања и вештина представљања пројекција тродимензионалних предмета.

Задаци наставе су да ученици:

 • буду оспособљени да приказују просторне форме ортогоналним пројекцијама и да једноставно и брзо решавају просторне проблеме;
 • усвоје аналитички приступ и развију логичко и критичко мишљење.

Садржаји програма су:

 • обавештење о значају и историјату централне пројекције – перспективе, њена улога у сликарству, цртању и архитектури;
 • појам ортогоналне пројекције као изгледа у датом правцу и пројекције које се добијају пројектовањем на ликораван;
 • координатни систем у простору;
 • координате и пројекције тачке;
 • приказивање једноставних предмета у Монжовом пару;
 • права и дуж у Монжовом пару;
 • трансформације – добијање нове ортогоналне пројекције из Монжовог пара;
 • раван – координате, трагови и пројекције трагова равни;
 • пресечница (пресечена права) равни ;
 • пресеци равни и једноставних геометријских тела (примитива) ;
 • продори тела кроз тело (примитива) са израдом мреже.
ПЕРСПЕКТИВА

Предмет изучавања перспективе је појава привидног смањења ликова и предмета сразмерно њиховој удаљености од гледаоца. У визуелним а посебно у ликовним уметностима, перспектива се дефинише као наука графичког представљања размера удаљености у односу на изглед, облик и боју. Тако разликујемо линеарну перспективу коју карактерише графичко представљање треће димензије простора или дубине, помоћу цртежа, линије и облика, и колористичку перспективу односно представљања дубине и удаљености у простору помоћу боје, њених тонова (валера) и контраста.

Циљ наставе је оспособљавање за визуелно приказивање облика и простора у перспективи, традиционалним и савременим медијима и техникама.Задаци наставе су да ученици развију стваралачки приступ у решавању ликовноестетских и функционалних задатака, развију одговорност према раду и буду оспособљени за презентацију пројеката, као и да буду мотивисани за континуирано самообразовање.

Садржај програма се остварује теоретским објашњењима, цртањем, показивањем на табли и вежбама. Градиво се увежбава цртањем у оловци једноставнијих вежби (слика, предмета) и студијама у боји – различитим комбинованим техникама и употребом одговарајућих рачунарских програма. Поред техничког прибора максимално користити и слободоручни цртеж.

ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Циљ предмета је стицање функционалних знања из области материјала и оспособљавање за избор оптималних материјала за израду различитих полупроизвода и производа.

Задаци наставе су да ученици:

 • упознају основне сировине за добијање полупроизвода и финалних производа;
 • упознају врсте материјала, начин њихове прераде, техничке, технолошке и естетске особине, услове и начине употребе;
 • упознају прибор, алат и машине, поступке обраде материјала од ручне обраде, занатске производње до индустријске тј. серијске производње;
 • развију еколошку свест о употреби материјала и рационалном коришћењу ”отпада”;
 • стекну навику рационалног коришћења материјала;
 • буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе;
 • буду мотивисани за целоживотно усавршавање у струци и праћење технолошких достигнућа.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предмет пројектовање се слуша у III и IV разреду по 3 часа недељно. У III разреду има 30 часова наставе у блоку, а у IV разреду је предматурска пракса.

Овај предмет представља увод у пројектовање. При остваривању програма ученици треба да раде на властитим пројектима уз помоћ наставника, уз потребна теоријска тумачења и упутства о правилној употреби техничких средстава. Вежбе се састоје у практичном раду на изради пројекта, а наставна јединица корелира са наставом обликовања. У III разреду фокус је на пројектовању појединачних просторија, на функционалном распореду елемената, употреби материјала и боја уз естетску анализу. У IV разреду раде се идејни пројекти стамбених и јавних простора уз примену главног принципа при пројектовању – складно јединство форме, функције и конструкције.

 Циљ наставе пројектовања је оспособљавање за израду идејних и извођачких пројеката.

Задаци наставе су да ученици:

 • буду оспособљени за разраду пројеката– техничких цртежа и детаља;
 • повежу и примене стечена знања у настави других предмета и будућем занимању;
 • унапреде естетске критеријуме;
 • формирају одговоран однос према раду.

Садржаји програма у III разреду су:

 • значај антрополошких мера при пројектовању;
 • стручно цртање са елементима дизајна;
 • вежбање техника представљања и упознавање са разнородним категоријама;
 • модуларни системи;
 • израда идејних пројеката;
 • аксонометрија.

Садржаји програма у IV разреду су:

 • елементи синтезе (форме и функције);
 • зоне стамбеног простора;
 • намештај и опрема у ентеријеру;
 • форма и функција отворених градских миниурбанистичких целина;
 • израда идејних пројеката.
РАДИОНИЧКИ РАД

На предмету Радионички рад ученици се оспособљавају за израду макета.

Задаци наставе:

 • Упознају се са значењем, врстама и наменом модела, са правилним коришћењем машина, алата и прибора за рад, као и правилним избором материјала.
 • Ученици стичу свест о важности прецизног, квалитетног и економичног извођења радова по радионичким цртежима (кројним мерама).
 • Схватају жначај употребе грађевинских, столарских, браварских норми.
 • При изради макета ученици користе знање из предмета: техничко цртање, нацртна геометрија, обликовање, пројектовање.
 • Стичу знања о употреби нових технологија у производњи.
 • Оспособљавају се за самосталан рад примењујући средства заштите на раду и противпожарне заштите, као и материјала и алата потребних за израду макета.
СТИЛСКИ ЕНТЕРИЈЕР

Циљ изучавања стилског  ентеријера је стицање функционалних знања о карактеристикама стилова и епоха у архитектури и дизајну. Историја дизајна ентеријера може се пратити од најраније историје људске цивилизације, па све до савременог доба. Кроз векове развој стилова је напредовао и остављао нам у наслеђе репрезентативне примерке одређених историјских епоха.

Задаци су да ученици:

 • стекну свеобухватна знања о стилским карактерикама ентеријера;
 • развију одговорност за извршавање задатака, смисао за рационално коришћење енергије, материјала и времена и смисао за критичко процењивање и вредновање;
 • буду упућени како да стечена знања примене у решавању задатака из струке;
 • развију интересовање за проширивање и продубљивање знања из ове области, за самообразовање и стваралачки рад;
 • повезују знања и искуства из уметничког наслеђа историје уметности и развију смисао за естетску критику;
 • формирају критички однос према уметничким делима архитектуре и примењене уметности и буду оспособљени да вреднују иста;
 • разумеју шта је примењена уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и културама;
МОДЕЛОВАЊЕ

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним техникама моделовања и медијима, односно развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Циљ наставе историје уметности је стицање знања о националној и светској историји уметности, формирање критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и уметничке баштине.

Током четворогодишњег периода учења задаци наставе су да ученици:

 • упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;
 • разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и културама;уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,економском и културном контексту;
 • формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују уметничка дела;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове ипрезентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете…;
 • буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,као и усвакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.