ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

СТАТУТ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ ИСПРАВАМА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПРАВИЛНИК О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ – ПРЕВЕНЦИЈА И РЕАГОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

ЗАКОН О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ДИПЛОМА, ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЦЕНИКА

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ

ПРАВИЛА РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ