ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
ТЕОРИЈА ФОРМЕ

Циљ наставе је усвајање знања о ликовним законитостима, развијање визуелног опажања и естетских критеријума и оспособљавање ученика да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.

Задаци наставе су да ученици:

 • прошире и продубе претходно стечена знања из теорије обликовања кроз теоријске и практичне задатке и анализу уметничких дела и ликовних радова;
 • буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничка дела и ликовних радова;
 • упознају разноврсне ликовне технике и материјале;
 • истражују и експериментишу традиционалним и савременим материјалима и техникама;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и презентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • развијају ликовни рукопис;
 • повежу и примене стечена знања и умења у настави других предмета;
 • стекну навику да прате уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују изложбе, музеје, легате…;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању националне и светске културне баштине.
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним цртачким и сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
1. година
2. година
3. година
4. година
ЛИКОВНА ГРАФИКА

Циљ наставе предмета је да се ученици упознају са свим процесима израде ликовне графике, историјским прегледом развоја штампе и техника штампе, савремене штампарске технике уз употребу информатичке технологије и апликативних рачунарских програма.

Задаци наставе су да ученици:

 • упознају креативни и технички процес реализације графичког производа од идеје до коначне реализације;
 • буду оспособљени да процењују и одабирају поједине графичке технике према пројекту и условима и намени графичког производа;
 • ефикасно користе информатичке технологије и апликативне рачунарске програме за обраду слике и вектора, прелома текста;
 • упознају достигнућа из области савремене штампе;
 • буду оспособљени да самостално примењују стечено знање у процесу штампе; за ликовноестетске и техничке интервенције у свим фазама производње графичког производа и за сарадњу са стручњацима различитих профила.
2. година
3. година
4. година
ФОТОГРАФИЈА

Циљ предмета је да обезбеди основна знања из области технике снимања, објасни значај медија фотографије као друштвеног феномена кроз историју и настанак фотографије, однос уметничке и примењене фотографије и интеграцију у другим уметностима и медијима.

Задаци наставе:

Ученици се упознају са основним техничким принципима настајања фотографије, кроз теоријски и практични рад, основе постпродукције (обраде у компјутерским програмима), развијају критичко и креативно мишљење и оспособљавају се за самосталну израду квалитетне фотографије и примену у другим медијима.

ВАЈАЊЕ

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним техникама моделовања и медијима, односно развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
ТЕХНИКЕ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА

Циљ наставе је оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разноврсним техникама зидног сликартва и медијима, односно развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:

 • повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
 • негују особеност у визуелном изражавању;
 • развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и руке;
 • формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
 • формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско процењивање;
 • формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких творевина и националне и светске културне баштине.
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ

Циљ наставе предмета Основи технологије и конзервације је да ученици овладају технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању, сликању и примењеном сликарству и упознају методe конзервације уметничког дела.

Задаци наставе су да ученици:

 • овладају технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању, сликању и примењеном сликарству и упознају методе растаурације и конзервације уметничког дела;
 • развијају свест о значају технолошког аспекта у стварању и чувању уметничког дела;
 • увиде значај споменика културе и њихове заштите;
 • сликарског поступка од припреме подлоге и потребног материјала, реализације дела, до његове заштите;
 • негују свесност и поступност у раду и развију интересовање за технологију, технике и методе конзервације и рестаураторске анализе;
 • негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и чување културних добара и естетског изгледа властите средине;
 • развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја уметности;
 • развију способност за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.

У оквиру друге године ради се на развоју свести о значају технолошког аспекта у стварању уметничког дела и то пре свега преко цртежа сувим и мокрим техника цртања. Свака методска јединица и наставна целина подразумева теоријски увод, примере из историје уметности, демонстрацију и практичне вежбе технолошког поступка изведене као експеримент или задатак у одређеним техникама.

На трећој години негују савесност и поступност у раду и развијају интересовање за технологију кроз сликарске технике од припреме подлоге и потребног материјала, реализације дела, до његове заштите. Инсистира се на познавању и примени одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.

У наставном процесу на четвртој години решавају се естетски проблеми кроз реализацију конзерваторских захвата у области уметничког наслеђа. За извођење наставе имамо одговарајући кабинет за теоријски и практичан рад, адекватно опремљен потребним материјалима, алатима и помоћним средствима у циљу рада методама конзервације и рестаураторске анализе. Негује се потреба за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа властите средине.

ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ

Циљ предмета вишемедијска уметност је упознавање ученика са савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, као и оспособљавање за њихово коришћење.

Задаци наставе:

 • унапређивање ликовног језика; 

 • оспособљавање за комуникацију визуелним средствима; 

 • формирање свести о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих 
потреба кроз креативни рад;

 • да буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину живљења у свом 
природном и друштвеном окружењу;

 • развијање и унапређивање посматрања, опажања, визуелног мишљења, дивергентног мишљења, 
интелигенције, емоције, имагинације;

 • да буду упознати са савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, и 
оспособљени за њихово коришћење;

 • да буду уведени у савремене социолошке и технолошке поступке и њихов утицај на 
садржај, технике и медије којима се уметник користи и изражава;

 • развијање креативне способности и оспособљеност за самостално истраживање у 
датом медију;

 • формирање индивидуалног ликовно-естетског поглед на свет;

 • остваривање увида у међусобни утицај различитих уметности и стварање синтезијских 
уметничких дела;

 • да буду оспособљени за планирање, израду и одбрану уметничког пројекта;

 • да развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја 
уметности.
Видео радови
Лопта
Слон
Reality Check
Ева
Дијалог
Умивање
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈИ

Циљ предмета рачунарска графика и мултимедији је оспособљавање ученика за коришћење графичких програма за рад са векторским и растерским сликама, фотографијом и програмима за видео монтажу.

Задаци наставе:

 • стицање основних знања о начину меморисања графичких објеката;
 • овладавање вештинама у одабраном програму за рад са векторском графиком (Adobe Illustrator);
 • овладавање вештинама у одабраном програму за рад са растерском графиком (Adobe Photoshop);
 • оспособљавање ученика за обраду видео материјала у изабраном програмском пакету (Adobe Premiere Pro);
 • стицање основних знања и вештина за израду мултимедијалних презентација;
 • упознавање ученика са основама видео записа, монтаже и пост продукције;
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Циљ наставе историје уметности је стицање знања о националној и светској историји уметности, формирање критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и уметничке баштине.

Током четворогодишњег периода учења задаци наставе су да ученици:

 • упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;
 • разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и културама;уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,економском и културном контексту;
 • формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују уметничка дела;
 • ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове ипрезентују самосталне или групне радове и пројекте;
 • буду оспособљени за самостални и тимски рад;
 • проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
 • стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете…;
 • буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,као и усвакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.