Поштовани,

Достављамо Вам текст Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената Града Ниша у 2023. години, ради упознавања ученика и студената са истим. Јавни позив је објављен и на веб сајту Града Ниша са кога се могу преузети обрасци за подношење пријава или путем следећих линкова:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА


 

Последњи дан за подношење пријава по Јавном позиву је 20. фебруар 2023. Године.

За сва евентуална додатна објашњења можете се обратити Градској управи за друштвене делатности – Сектор за образовање:

– Зоран Радуловић – тел. 018/504-526, и

– Љиљана Голубовић – тел. 018/504-528.

С поштовањем,

Градска управа за друштвене делатности

Сектор за образовање

На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената

(”Службени лист Града Ниша”, број 49/05, 49/06 и 83/12-друга одлука),

               Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за стипендирање талентованих ученика и студената у 2023. години

Средства за стипендије обезбеђују се у буџету Града Ниша за 2023. годину и намењена су за подстицај развоја талентованих ученика средњих школа и студената који постижу запажене резултате у области образовања, науке, културе, уметности и спорта

          УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

А. ОПШТИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА:

 1. да имају држављанство Републике Србије;

2 да имају пребивалиште, односно боравиште уколико је избеглица или интерно расељено лице, на територији Града Ниша најмање годину дана ( услов се односи и на бар једног родитеља) рачунајући уназад од датума објављивања јавног позива;

З. да се школују у образовној установи чији је оснивач Република Србија;

 1. да нису корисници стипендија или кредита по другом основу;
 2. да нису у радном односу

Б. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ:

1, да је редовни ученик средње школе чији је оснивач Република Србија и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;

2- да има просек оцена током средњошколског образовања најмање 4,50;

з. да је најмање једном у последње три школске године освојио-ла једну од прве три награде на републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења;

Б.1. ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СЕ

ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

 1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП Републике Србије (уверење о пребивалишту/боравишту подноси се и за једног родитеља/старатеља) за период од најмање годину дана рачунајући уназад од датума објављивања јавног позива;
 2. фотокопија личне карте ученика (извод из читача) уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте једног родитеља/старатеља (извод из читача);

З. потврда о редовном школовању издата од средње школе коју ученик похађа;

 1. фотокопије сведочанстава претходно завршених разреда;
 2. фотокопија дипломе са такмичења или организатора такмичења да је ученик освојио награду;
 3. Изјава о добровољном пристанку за обраду података о личности, која је дата у саставу Обавештења о обради података о личности.

В. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА су:

 1. да је студент академских студија првог, другог или трећег степена;

1

2 да је био у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије на свакој години текућих студија, Овај услов се не односи на прву годину основних академских студија

З. да је претходне степене студија завршио-ла са најнижом просечном оценом 9,00 на факултету чији је оснивач Република Србија,

 1. да има најнижу просечну оцену 9,00 за све положене испите на текућим студијама од уписа до дана расписивања јавног позива.;
 2. да је школске 2022/2023 први пут уписао-ла јесењи семестар одговарајуће године студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
 3. да није имао прекиде у студирању због губитка статуса студента.
 4. да није старији-а од 26 година:
 5. Студенти прве године основних академских студија, осим што испуњавају опште услове и критеријуме за доделу стипендија, могу остварити право на стипендију само уколико су најмање једном у последње три године освојили једну од прве три награде на републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

В.1. ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА који СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

 1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП-у Републике Србије( уверење о пребивалишту подноси се и за једног родитеља) за период од најмање годину дана рачунајући уназад од датума објављивања јавног позива;
 2. фотокопија личне карте студента и родитеља (извод из читача); З. фотокопије диплома за претходно завршене степене студија;
 • потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита на текућим студијама од уписа до дана расписивања јавног позива ,која поред тога садржи податке ,да је студент први пут уписао одређену годину студија у ШКОЛСКОЈ 2021/2022 години, податке о статусу студента на свим годинама текућих студија на којим годинама текућих студија је био-ла у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и податак да студент није имао прекиде у студирању због губитка статуса студената.
 • студенти прве године основних академских студија подносе фотокопију дипломе за освојену награду од прве три награде на републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења( најмање једну диплому за три последње школске године);
 • доказ да није у радном односу за студенте другог и трећег степена академских студија (потврда из Фонда ПИО, шалтер бр14а (образац М4 и образац М1) или извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање);
 • Изјава о добровољном пристанку за обраду података о личности, која је дата у саставу Обавештења о обради података о личности.

II ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив ће се доставити средњим школама на територији Града Ниша и факултетима Универзитета у Нишу, ради објављивања на огласним таблама ових образовно васпитних установа

Потребни обрасци:

 • образац пријаве за ученике средњих школа,
 • образац пријаве за студенте високошколских установа,
 • образац о добровољном пристанку за обраду података о личности

Обрасци се могу преузети у просторијама Градске управе за друштвене делатности Града Ниша-Сепор за образовање у улици Вожда Карађорђа бр. 16, сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова , или са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs).

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком на адресу: Градска управа за друштвене делатности Града Ниша-Сектор за образовање ул.Пријездина број 1, са назнаком „Пријава за доделу стипендија талентованим ученицима и студентима у 2023. години”

Рок за подношење пријава је – 20.02.2023. год.

У пријави кандидат, односно родитељ/старатељ малолетног кандидата, треба да наведе све тражене податке и потпише изјаву, која је саставни део пријаве и којом, под кривичном и материјалном одговорношћу, потврђује да су подаци уписани у пријави тачни.

Од кандидата се може затражити оригинал документације на увид Фотокопије приложене документације се не враћају.

Пријаве поднете од неовлашћених лица, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Комисија задржава право провере података из пријава тражењем званичних података од одговарајућих институција (нпр. да ли су кандидати остварили право на стипендију од надлежних министарстава, фондација или других субјеката и сл.);

Комисија одређује висину месечног износа стипендија у зависности од расположивих средстава у буџету Града планираних за ове намене.

Комисија ће извршити избор корисника стипендија на основу испуњености услова и критеријума овог позива

Приликом утврђивања права на доделу стипендије неће се узимати у обзир:

 • дипломе, сертификати и признања освојена на смотрама, фестивалима, квизовима, турнирима и сличним такмичењима и манифестацијама која организују удружења, заједнице, организације и други субјекти;
 • писма препоруке наставника, професора, директора школа и друге појединачне препоруке;
 • награде и признања са школских, градских, окружних, регионалних, позивних, пријатељских и других незваничних такмичења.

Како набројани документи нису услов за остваривање права на стипендију не треба их прилагати уз пријаву

При избору кандидата студената, Комисија може користити критеријум пропорционалности. Комисија ће одредити број стипендија који припада одређеном факултету на основу броја уписаних студената на буџет тог факултета и укупног броја уписаних студената на буџет на свим факултетима Универзитета у Нишу, као и на основу броја пријава кандидата са тог факултета.

Одлука о избору кандидата биће објављена на званичном сајту Града Ниша www.ni.rs, на огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 и на огласној табли Градске управе за друштвене делатности Града Ниша-Сепор за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16.

На одлуку о избору кандидата за доделу стипендије може се поднети жалба Градском већу Града Ниша, преко Градске управе за друштвене делатности Града Ниша-Сектор за образовање, ул. Пријездина број 1, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на званичном сајту Града Ниша.

На основу Одлуке изабрани кандидати потписују уговор о додели стипендије за 2023. годину, којим се ближе одређују права и обавезе уговорних страна

Исплата одобрене стипендије врши се у 12 месечних рата.

Право на стипендију корисник губи у случају: када се утврди да подаци из пријаве на Јавни позив, а који су услов/критеријум за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању; када кориснику престане статус редовног ученика; дипломирањем или губитком права на финансирање студирања из буџета; ако је корисник стипендије или кредита по другом основу или када корисник више не показује резултате примерене талентованом ученику и студенту.

Кандидат који је остварио право на стипендију дужан је у тим случајевима да о овим чињеницама одмах, а најкасније у року од пет дана, од дана настанка наведених околности, обавести Комисију преко Градске управе за друштвене делатности Града Ниша- Сектор за образовање ,Пријездина број 1 ,Ниш – са назнаком за Комисију-стипендију.

 

Председник комисије

Предраг Нешовић